Traumatherapie voor PTSS, psychotrauma en chronische stress

… omdat de tijd niet alle wonden heelt ...

Specialist in de behandeling van volwassenen met (complexe) PTSS, vroegkinderlijke traumatisering en hechtingsproblematiek.

Al voelt dat vaak wel zo; trauma is geen levenslange veroordeling!

“Getraumatiseerde mensen voelen zich chronisch onveilig in hun eigen lichaam: het verleden blijft zich opdringen als een aanhoudend knagend gevoel van onbehagen. Het lichaam wordt doorlopend bestookt met interne alarmsignalen en zo wordt iemand, in een poging deze processen te beheersen, een expert in het negeren en verdoven van hun meest wezenlijke gevoelens.
Zij leren zich zo te verbergen voor zichzelf.”

Bessel van der Kolk

PTSS en psychotrauma - kenmerken en symptomen

Wat is trauma?


Sommige gebeurtenissen kunnen zo schokkend zijn dat zij een enorme aanslag doen op ons vermogen tot normale en flexibele aanpassing, onze veerkracht. We spreken van schokkende gebeurtenissen wanneer deze gebeurtenissen gepaard gaan met een intens gevoel van machteloosheid (je bent dan als het ware 'bevroren' omdat je niet kunt vluchten of jezelf kunt verweren) en een acute ontwrichting van het dagelijkse leven. Ook kunnen meerdere gebeurtenissen, die op zichzelf minder schokkend of ingrijpend zijn, of langdurige stressvolle omstandigheden tot een intens gevoel van machteloosheid en angst leiden. Helaas zijn er de afgelopen maanden ook steeds meer mensen die vanwege het Corona-virus deze machteloosheid en angst aan den lijve ondervinden doordat ze ziek zijn (geweest), dit bij hun naasten zien of er - als zorgprofessional - dagelijks mee geconfronteerd worden.

Belangrijk bij deze omschrijvingen is in ieder geval steeds dat iemands beleving van de gebeurtenis centraal staat. Waar het voor de een om een ingrijpende gebeurtenis gaat, is een ander diep geschokt. Niet iedereen ontwikkeld blijvende klachten na een schokkende gebeurtenis.

 

Traumatische ervaringen

Wanneer iemand in zijn of haar reacties op een schokkende gebeurtenis blijft steken in de intense machteloosheid en vaak bijbehorende gevoelens van angst, woede, schuld, afschuw of eenzaamheid, spreken we van een psychotrauma of een traumatische ervaring. Iemand is dan niet meer in staat die ervaring te verwerken. Als (veelal onbewust) de herinnering aan de schokkende gebeurtenis opgeroepen wordt (getriggered heet dat), dan worden de gevoelens (bijvoorbeeld de machteloosheid en angst) van destijds opnieuw in alle hevigheid ervaren. Er is dan sprake van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of een daaraan verwante verwerkingsstoornis.

 

Er is geen duidelijke scheidslijn aan te geven tussen een schokkende gebeurtenis en een psychisch trauma. Het is evenmin mogelijk om duidelijk te voorspellen welke gebeurtenis alleen maar schokkend is en welke tot een traumatische reactie leidt. Soms reageert iemand in eerste instantie alleen maar geschokt, maar raakt men later alsnog getraumatiseerd wanneer men zich achteraf realiseert wat er werkelijk had kunnen gebeuren. Soms ontwikkeld iemand zelfs traumatische klachten voor een gebeurtenis die nog niet heeft plaatsgevonden, maar die zou kunnen gebeuren.

 

Enkelvoudig, meervoudig of complex

Hierboven gaat het voornamelijk over een op zichzelf staande schokkende ervaring welke tot PTSS kan leiden. We hebben het dan over een enkelvoudig trauma. Deze is gewoonlijk binnen redelijk korte tijd met succes te behandelen. Lastiger wordt het wanneer er sprake is van meerdere nare ervaringen gedurende langere tijd. We spreken dan van een meervoudig trauma. Dit staat voor chronische, zich herhalende nare gebeurtenissen, zoals herhaaldelijk seksueel misbruik, veelvuldige pesterijen of steeds niet geloofd worden. Wanneer de klachten zich voordoen in meerdere leefdomeinen zoals in het gezin, werk, relaties en zelfzorg dan is er veelal sprake van complex trauma (ook wel complexe PTSS genoemd) als gevolg van een enkel- of meervoudig trauma. Ook vroegkinderlijke traumatisering kan leiden tot complex trauma.

 

Het komt overigens nog vaak voor dat een trauma niet herkend wordt, ook niet wanneer er al professionele hulp is ingezet. Dat is deels te verklaren door de, soms moeilijk te duiden en te herleiden symptomen, maar ook doordat er nog onvoldoende aandacht voor is binnen de hulpverlening. Dit kan dan leiden tot te lange behandelingen of behandelingen die beperkt of zelfs geheel niet werken. Het is daarom echt belangrijk om eerst het trauma zo goed mogelijk aan te pakken.

 

Symptomen van trauma


Er is veelal sprake van trauma wanneer je langer dan een maand last hebt van angst, herbeleving, vermijding, spanning en verhoogde waakzaamheid. Onderstaande symptomen komen vaak voor bij trauma en chronische stress, op den duur vaak zonder dat je nog precies weet dat dit samenhangt met de oorspronkelijke ervaring(en). Hoe vroeger in je ontwikkeling de schokkende ervaring(en) hebben plaatsgevonden, hoe lastiger de symptomen te duiden zijn. Het kan zelfs zo zijn dat ze in het geheel niet meer opvallen en worden toegeschreven aan 'zo ben ik nu eenmaal'. Vanzelfsprekend zijn er nog andere symptomen en komen ook niet alle symptomen bij iedereen voor.

 

Angst

 • (verlammende) angst
 • machteloosheid

 

Herbeleving

 • terugkerende gedachten aan de gebeurtenis (flashbacks)
 • nachtmerries
 • steeds het gevoel hebben alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt
 • verschrikkelijk in de knoop raken als je iets ziet of hoort dat je aan de traumatische gebeurtenis herinnert
 • trillen, zweten of verlamd van schrik raken als je iets ziet of hoort dat je herinnert aan de traumatische gebeurtenis

 

Vermijding

 • vermijden van gedachten aan en gevoelens en gesprekken over de gebeurtenis
 • vermijden van activiteiten, plaatsen en mensen die doen denken aan de gebeurtenis
 • verdrongen herinneringen aan de gebeurtenis
 • duidelijk minder zin om dingen te doen
 • afsluiten voor anderen, het gevoel hebben er niet meer bij te horen
 • nauwelijks praten over je gevoelens
 • somberheid over je eigen toekomst

 

Spanning en verhoogde waakzaamheid

 • moeite hebben met inslapen of doorslapen
 • snel geërgerd zijn en last hebben van woedeaanvallen
 • concentratieproblemen
 • overdreven waakzaam en constant op je hoede zijn
 • schrikachtigheid en overgevoeligheid voor allerlei prikkels
 • chronische stress

 

Lichamelijke symptomen en reacties

 • terugkerende hoofdpijn of migraine
 • vastzittende schouders en nek
 • ineengedoken houding
 • overmatig waakzame of zelfverzekerde houding
 • oogcontact met anderen vermijden
 • somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • verdoofd gevoel in bepaalde lichaamsdelen
 • oorsuizen (tinnitus)

 

Kenmerkende symptomen voor vroegkinderlijk trauma / complexe PTSS

 • negatief zelfbeeld
 • somberheid / depressiviteit
 • moeite met vertrouwen en intimiteit
 • gevoelens niet herkennen of kunnen verdragen
 • snel uit verbinding met jezelf gaan, soms via dissociaties
 • eenzaamheid, jezelf afzonderen
 • overmatig meegaand of juist afwerend naar anderen zijn
 • moeite met herkennen van de bedoeling van anderen
 • een sterk gevoel van leegte
 • behandelingen die op een of andere manier niet echt werken
 • meerdere, soms tegenstrijdige diagnosen krijgen

 

Retraumatiseringsdriehoek

Situatie nu of situatie toen?


Wanneer er sprake is van trauma kun je gemakkelijk getriggerd worden. Soms is een trigger heel duidelijk, bijvoorbeeld de associatie met autorijden in de situatie nu roept, zonder dat je dit wil, beelden en de gevoelsreactie op aan het auto-ongeluk (situatie toen). Het voelt als het ware alsof je opnieuw het auto-ongeluk beleeft, waardoor het erg lastig wordt om vol vertrouwen auto te gaan rijden. Waarschijnlijk zul je het autorijden ook gaan vermijden  (disfunctioneel gedrag).

 

Vaker nog is het bij traumatisering niet eens heel duidelijk waardoor je getriggerd wordt en is er ineens een naar en ongemakkelijk gevoel bij een ogenschijnlijk neutrale situatie. Het is daarom belangrijk om het trauma te gaan herkennen en verwerken. Daardoor is het (weer) mogelijk om in een situatie nu een gevoelsreactie van nu te hebben waardoor je op een passende, functionele manier zult kunnen reageren.

Hulp bij trauma
Trauma en geheugen

Heb ik PTSS? Doe hier de zelftest!

Zelftest voor traumatische klachten en symptomen


 

Soms maken mensen zeer ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals:

 • in een levensbedreigende situatie terecht komen door een ramp, een ernstig ongeluk of een brand
 • bedreigd of aangevallen worden
 • aangerand of verkracht worden
 • zien dat iemand vermoord wordt, of dood is, of ernstig gewond is
 • of horen dat er iets afschuwelijks is gebeurd met iemand die u na aan het hart ligt

 

De mogelijkheid ontstaat dat je deze traumatische gebeurtenis niet goed kan verwerken en PTSS ontwikkelt. Door middel van de onderstaande zelftest kun je zelf een eerste inschatting maken of PTSS bij jou van toepassing is. Deze test geeft overigens een minder goed beeld van de aanwezigheid van vroegkinderlijke traumatisering of hechtingsproblematiek. Mocht je vermoeden dat hiervan sprake is, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

Heb je ooit in jouw leven soortgelijke dingen meegemaakt en is dat langer dan 4 weken geleden? Vul dan de volgende vragen in. Bekijk de onderstaande reacties die soms ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Deze vragenlijst gaat over jouw persoonlijke reactie op de traumatische gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Geef aan of je tenminste 2 maal in de afgelopen week het volgende heeft ondervonden:

01. Verontrustende gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis die in je hoofd opkomen tegen je wil in

02. Verontrustende dromen over de gebeurtenis

03. Je gedragen of voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt

04. Van streek raken door dingen die je aan de gebeurtenis herinneren

05. Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen in de maag, zweten, duizeligheid) wanneer je wordt herinnerd aan de gebeurtenis

06. Moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker worden

07. Geïrriteerdheid of woedeaanvallen

08. Moeite hebben met concentreren

09. Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren voor jezelf en anderen

10. Gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts

Dat waren de vragen. Heb je op deze vragenlijst 6 of meer keer het antwoord Ja gegeven, dan is het goed mogelijk dat je last hebt van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Het is dan raadzaam om hulp in te schakelen en nader te onderzoeken wat er speelt en welke behandeling zinvol kan zijn. Wil je dit door ons laten doen? Neem dan gerust contact met ons op.

Traumatherapie - methoden en interventies

Kenmerkend voor ons mensen is dat we onze aangeboren kracht inzetten om dat wat er in ons dagelijks leven gebeurt te verwerken en te integreren in wat we al kennen over onszelf, de mensen om ons heen en de wereld. Hoe moeilijk dit soms ook is en hoeveel tijd het soms ook kost, dit lukt ons gewoonlijk. Door (nare) ervaringen leren we in ieder geval telkens bij, of we ons daarvan nu bewust zijn of niet.

 

Een ervaring die te overweldigend is voor ons vermogen tot verwerking leidt er echter toe dat deze zich vastzet in ons lichaam en veelal een (flinke) belemmering vormt in ons dagelijks leven. Vroeg of laat geeft dit 'vastzitten' allerlei symptomen die vaak niet eens meer goed te herkennen zijn als behorend bij de overweldigende, traumatiserende ervaring. Het is dan belangrijk om hulp te zoeken bij een professional die beschikt over technieken voor traumaverwerking. Bij de TraumaPsycholoog werken wij voornamelijk met onderstaande beproefde methoden - die elkaar aanvullen en versterken - voor zowel behandeling als stabilisatie.

EMDR en Brainspotting

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en betreft een effectieve techniek voor traumaverwerking. Dit werkt als volgt: de behandelaar zal je vragen om aan de nare gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De behandelaar zal je vragen om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus in zich herhalende sets. In veel gevallen is dat door het volgen van de hand van de behandelaar (of een lichtbalk) met je ogen of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Ook kan gewerkt worden met fysieke stimuli zoals tappen/kloppen of 'trillers'.
Een recente doorontwikkeling van EMDR betreft Brainspotting, waar nog meer nadruk ligt op het natuurlijke vermogen van de mens tot het verwerken van spanning, vastzittende emoties en blokkades. In tegenstelling tot de afwisselende links-rechts oogbewegingen van EMDR werkt Brainspotting vanuit de ontdekking dat 'waar je kijkt bepaald hoe je je voelt'.

Mindfulness

Dit betreft het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een open en nieuwsgierige manier, zonder te oordelen. Daarmee leer je om gedachten en gevoelens waar te nemen als voorbijgaand in plaats van als feiten, zodat je hier gemakkelijker afstand van kunt nemen. Mindfulness helpt daarbij in het herkennen van automatische, soms onbehulpzame, patronen. Meer bewustwording van deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, om automatische (lichamelijke) reacties te doorbreken en te leren reageren op een behulpzamere manier. Bij traumaverwerking is mindfulness een zeer belangrijke vaardigheid, het vormt zelfs de basis van een succesvolle behandeling. Met de psycho-educatie wordt ook uitgelegd hoe dit werkt.

Psycho-educatie

De start van elke goede behandeling bestaat uit een grondige uitleg over het behandelproces, de bestaande klachten en symptomen, en de samenhang hiertussen. Psycho-educatie is dus op zichzelf al een interventie om je te leren omgaan met de klachten en symptomen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking.
Bij de behandeling van trauma is psycho-educatie ook een terugkerend onderdeel in je hele proces, onder andere om nieuwe inzichten aan te reiken. Vast onderdeel is de uitleg over de ervaren klachten, triggers en het mindfull waarnemen van het spanningsveld tussen 'het toen' en 'het hier-en-nu'. Een voorbeeld van psycho-educatie tref je hierboven aan in de afbeelding over trauma en de verschillende typen geheugen.

Imaginaire Exposure

Imaginaire exposure (IE) of 'blootstelling' - net als EMDR een evidence-based behandeling - betekent dat de behandelaar je stimuleert om je herhaaldelijk en zoveel mogelijk gewaar te zijn van de nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen). Het terughalen van je traumatische herinneringen lijkt tegenstrijdig. Je wilt dit trauma immers helemaal niet weer terughalen en je doet er juist alles aan om de herinnering aan het trauma te vermijden.
Opmerkelijk genoeg leidt regelmatige en langdurige blootstelling aan pijnlijke herinneringen juist tot minder angst, spanning en vermijding, en tot bijstelling van nare gedachten over de schokkende gebeurtenis(sen). Het streven is om te komen tot het verminderen van de angst voor overspoeling door de traumareacties. De koppeling tussen triggers in 'het hier-en-nu' en de oorspronkelijke ervaring wordt zo verbroken waardoor je meer tot rust kunt komen.

Lichaamsgerichte interventies

Een trauma is een gebeurtenis die te overweldigend was om op dat moment goed te kunnen verwerken en integreren. Daardoor blijft deze gebeurtenis als het ware 'onafgerond' achter waardoor deze aan blijft voelen alsof het nu gebeurt. Dit aanvoelen zijn soms 'vage klachten', een onbedwingbare (onbewuste) neiging of een 'kort lontje'. Erover praten lucht mogelijk even op, maar er veranderd uiteindelijk niks. Ook cognitieve therapieën geven vaak slechts tijdelijk effect. Omdat 'het lichaam zich het trauma herinnerd' en niet elk trauma samengaat met duidelijke beelden, is het belangrijk om ook lichaamsgerichte interventies in te zetten tijdens de behandeling. De hier gebruikte inzichten en oefeningen komen uit zowel de Somatic Experiencing als uit de Sensorimotor Psychotherapie.

Internal Family Systems (IFS)

Tijdens de traumabehandeling werken we soms ook met verschillende traumagerelateerde aspecten of delen die je binnen jezelf kunt gaan herkennen. Vaak is dit helpend wanneer er sprake is van vroegkinderlijke traumatisering en/of hechtingsproblematiek. Alle mensen hebben 'delen' maar gewoonlijk valt dit niet op. Wanneer je veel hebt meegemaakt in je leven, zoals trauma, gaan deze delen vaak een extremere rol op zich nemen. Ook komen deze delen vaak op spanning met elkaar te staan waardoor er klachten en symptomen ontstaan. Veel voorkomende delen zijn de 'beschermers' en de 'kind-delen'.
Het werken met deze verschillende delen doen we met behulp van de Internal Family Systems (IFS) en interventies uit de schematherapie (zoals imaginaire re-scripting). Door deze effectieve methoden leer je om de verschillende, soms strijdende delen, te herkennen en meer samen te laten werken zodat je in het dagelijks leven weer beter kunt beschikken over je aangeboren veerkracht en vermogen om allerlei ervaringen goed te verwerken.

Traumabehandeling - werkwijze en tarief

Werkwijze
Interesse? Via onderstaand contactformulier, telefonisch of Whatsapp kun je me bereiken.
Binnen twee werkdagen neem ik contact met je op om een kennismaking of de intake te plannen.
Tijdens het intakegesprek onderzoeken we je vragen, ervaren klachten en verwachtingen. Waar nodig volgt aanvullende diagnostiek met vragenlijsten.
Na de intake krijg je advies over de behandeling en de te verwachten kosten. Desgewenst volgt hiervan een offerte t.b.v. je werkgever, verzekeraar, etc.
Indien je de behandeling wilt starten maken we een vervolgafspraak.
We bekijken regelmatig wat er nog nodig is aan sessies. Gewoonlijk is 5 tot 15 keer voldoende.
Naast de individuele sessies, betrekken we vaak ook je naasten. Veranderen doe je immers veelal samen.
Tenslotte kunnen we een terugkomsessie afspreken om de resultaten te borgen
Tarief en vergoedingen

Sessies:

 • en een intake duren steeds één uur
 • hebben een tarief per uur van 85,- (incl. BTW)
 • kunnen op locatie of online plaatsvinden
 • plannen we in overleg wekelijks of twee-wekelijks
 • kunnen 48 uur van tevoren kosteloos verzet of geannuleerd worden
 • worden per 5 in rekening gebracht (op verzoek kunnen we dit aanpassen)
 • NB: een kennismakingsgesprek (30-45 min.) is gratis

 

Vergoeding van de kosten:

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van effectieve, evidence-based interventies. Desondanks worden de sessies niet vergoed door de zorgverzekeraar doordat ik alleen ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en geen BIG-registratie heb. Een verwijzing van de huisarts is daarom ook niet nodig. Mocht je met de behandeling starten is het overigens wel raadzaam de huisarts hiervan op de hoogte te brengen.

 

Mogelijk is je werkgever bereid (een deel van) de kosten te vergoeden of kun je hiervoor een persoonlijk budget gebruiken ten bate van je inzetbaarheid. Vaak is een werkgever bereid hier in mee te denken. Indien je traumabehandeling nodig hebt in het kader van je ziekmelding voor het werk, is het zinvol dit ook met de bedrijfsarts te bespreken. Deze kan je werkgever hierover een passend advies geven.

 

Indien van toepassing zijn de kosten voor een behandeling eventueel als letselschade te verhalen op de verzekering van de tegenpartij. Indien je een uitkering ontvangt kun je navraag doen bij je contactpersoon over de mogelijkheden.

 

Indien je nergens voor een vergoeding in aanmerking komt dan kun je de gemaakte zorgkosten opgeven aan de belastingdienst.

 

Wanneer je slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf dan kom je mogelijk in aanmerking voor een geldbedrag uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Over de traumabehandelaar

Bert Stronks
Bert Stronks

Met een omweg via de sector techniek heb ik 15 jaar geleden besloten om werk te maken van mijn nieuwsgierigheid voor het 'waarom mensen doen zoals ze doen'. Sinds 2014 heb ik een eigen praktijk waar ik zowel traumabehandeling aanbied als arbeidsgerelateerde psychische begeleiding. Momenteel werk ik, naast mijn eigen praktijk, als psycholoog bij een centrum voor dagbehandeling van complexe PTSS in de specialistische GGZ. Daarvoor heb ik 1,5 jaar gewerkt in een kliniek voor korte, intensieve behandeling van complexe PTSS. Tenslotte ben ik ruim 25 jaar verbonden aan het Tibettaans Boeddhisme.

 

In de behandeling hecht ik grote waarde aan samenwerking, gelijkwaardigheid, vertrouwen geven, integriteit, humor, rust en geduld. Dit sluit overigens niet uit dat ik ook duidelijk, directief, begrenzend en confronterend kan zijn. Een behandeling is immers niet altijd alleen fijn; er mag ook resultaat verwacht worden. Om dat zo goed mogelijk te borgen investeer ik doorlopend in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling door zelfstudie, nascholing, reflectie en bezinning. Dit houdt ook in dat wanneer blijkt dat je bij een andere professional betere resultaten kunt halen, we dit eerlijk zullen bespreken.

Opleiding en nascholing
 • WO Psychologie
 • Burnout: diagnostiek & behandeling (Cure&Care)
 • Slaapklachten: diagnostiek & behandeling (Kempenhaeghe)
 • Oplossingsgerichte Korte Psychotherapie (Rino Groep)
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (Cure&Care)
 • Masterclass 1 & 2 eCoaching (eCoachPro)
 • Innerlijke Familie basis + verdieping
 • Masterclass Positieve Psychologie (RCSW)
 • EMDR basis + vervolg (Cure&Care)
 • EMDR bij SOLK (Van Rood Training)
 • EMDR Woede-Wrok-Wraak-protocol (H. Veerbeek)
 • EMDR bij Vroegkinderlijk trauma (Cure&Care)
 • Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheid (Rino Groep)
 • Complex Trauma Certification Training I & II (Janina Fisher, Pesi)
 • Workshop Somatic Experiencing (Bodymind opleidingen)
 • Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - Fase 1 (Rino Groep)
 • Traumasensitief Lichaamsgericht werken in de GGZ (Rino Groep)
 • Brainspotting seminar (David Grant, Pesi)
 • Imaginaire Exposure & Rescripting (Beldman opleidingen)
 • Treating Complex Trauma with IFS (Frank Anderson, Pesi)

 

AGB: 94-017309

NIP: 00217851

 

Psycholoog NIP

Traumapsycholoog

 

Voor traumatherapie

regio Arnhem en online

 

Bezoekadres: Emmastraat 24, Velp (Gld.)

Onderdeel van Stronks Psychologie

KVK: 60604301

Openingstijden

Maandag

09:00 - 17:30

Dinsdag

09:00 - 17:30

Woensdag

09:00 - 17:30

Donderdag

09:00 - 17:30

Vrijdag

- in overleg -

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten